Literatura in viri - Organizirano samostojno učenje

 

 
 
    Prijava za sodelavce Mreže SSU:
Up. ime: 
Geslo: 
 

Literatura in viri

 

 1. (1997) Lizbonska konvencija: Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji. Lizbona, 11. april 1997, http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/bologna-pr-lisbon-oth-svn-t02.pdf

 2. (1999) Bolonska deklaracija: Evropski visokošolski prostor. Bologna, 19. junij 1999, http://www.uni-lj.si/Kakovost/evropski.asp

 3. (1999) Zakon o ratifikaciji Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE). Uradni list RS MP 14/1999, http://www.mszs.si/slo/solstvo/priznavanje/doc/konvencija_priznavanje.pdf

 4. (2000) Odredba o prilogi k diplomi. Uradni list RS 36-1701/2000, http://www.mszs.si/slo/solstvo/priznavanje/doc/Odredba_diploma.pdf

 5. (2000) Priloga k diplomi, http://www.mszs.si/slo/solstvo/priznavanje/doc/prizn_Priloga1.pdf

 6. (2001) Državni razvojni program 2001 - 2006, predlog. Ministrstvo za gospodarstvo, 12. december 2001, Ljubljana, http://www.sigov.si/arr/9razno/1dr3.html

 7. (2001) Državni razvojni program 2001 - 2006, predlog. Ministrstvo za gospodarstvo, 12. december 2001, Ljubljana, http://www.sigov.si/arr/9razno/1dr3.html

 8. (2001) Praški komunike: Evropskemu visokošolskemu prostoru naproti. Praga, 19. maj 2001, http://www.reformazdaj.org/files/praski%20komunike.pdf

 9. (2001) Recognition Issues in the Bologna Process - Final Report. Strasbourg/Bucuresti/Bruxelles, 24 January 2001, http://www.lu.lv/ace/wp/bologna/bol_artic.htm

 10. (2002) Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (NPVS). Uradni list RS 20/2002, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200220&stevilka=853

 11. (2003) Berlinski komunike: Uresničevanje Evropskega visokošolskega prostora. Berlin, 19. september 2003, http://www.reformazdaj.org/files/berlinski%20komunike.pdf

 12. (2003) Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB1). Uradno prečiščeno besedilo. Državni zbor RS, 28. november 2003, http://193.41.36.136/bazeul/URED/2003/134/B/52_5826_5154.htm

 13. (2004) Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS do leta 2010 (ReNPIO). Uradni list RS 70/2004, http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200470&dhid=70475

 14. (2004) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-D). Uradni list RS 63/2004, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200463&stevilka=2875

 15. Andragoški center Slovenije: Tekoči projekti ACS: Pismenost odraslih in udeležba odraslih v izobraževanju. Dostopno na: http://www.acs.si/projekti/001/ in http://www.acs.si/projekti/001/rezultati.html (6.6.2003)

 16. Benedik, Irena (2000): Poročilo o delovanju središč za samostojno učenje za obdobje od 1. septembra 1998 do 31. avgusta 1999. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije.

 17. Benedik, Irena (2001): Organizirano samostojno učenje odraslih v Sloveniji. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

 18. Bennett, Frederick (1996): Computers as Tutors. Firstmonday - Peer-reviewed journal on the internet. Dostopno na: http://www.firstmonday.dk/issues/issue7/section4/#author

 19. Bologna process. Spletna stran Sveta Evrope, http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Higher_education/Activities/Bologna_Process/

 20. CMEPIUS (2003): Izobraževanje in usposabljanje v Evropi: različni sistemi, skupni cilji za 2010 (prevod publikacije Evropske komisije: Education and training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010). Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Ljubljana.

 21. Drofenik, Olga (1997): Nacionalni program izobraževanja odraslih. Andragoški center Slovenije, Ljubljana.

 22. Državni razvojni program 2001 - 2006. Predlog, 12. december 2001, Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana.

 23. EUROPEAN COMMISSION (2001): Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, http://europa.eu.int/comm/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf)

 24. EURYDICE (2002): Vseživljenjsko učenje: prispevek izobraževalnih sistemov v državah članicah Evropske unije: rezultati študije Eurydice. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana.

 25. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE RS (2004): Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, EVA: 2004-3311-0002, 2004, http://www.sspfum.uni-mb.si/predlog_Zakona-23-3-2004.doc

 26. Grželj, Tanja (2003): Lizbonska strategija na področju izobraževanja in usposabljanja - Različni sistemi, skupni cilji. V: Spodbude, glasilo Centra RS za poklicno izobraževanje s Centrom za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ljubljana, številka I/5, str. 1 - 2.

 27. Hall, Douglas T. in Kahn, William A. (2002): Developmental Relationships at Work: A Learning Perspective, v: Cooper, Cary L. in Burke, Ronald J. (ur.) (2002): The New World of Work: challenges and opportunities. Blackwell Publishers Ltd., Oxford.

 28. Haralambos, Michael, Holborn, Martin (1999): Sociologija: teme in pogledi. Državna založba Slovenije, Ljubljana.

 29. Jaklič, Marko: Bolonjska deklaracija, njeno izvajanje v evropi in ECTS (European Credit Transfer System), http://www.uni-lj.si/Kakovost/link%201/Jaklic1del.asp

 30. Jelenc, Zoran (2001): Strategija in koncepcija izobraževanja odraslih v Sloveniji. Poročilo. Ljubljana: Andragoški center RS.

 31. Jereb, Janez (1991): Računalnik v izobraževanju. Kranj: MC & BOSS inženiring, d.o.o.

 32. Jug, Jurij, Kranjc, Ana, Pongrac, Silvije (1987): Izobraževanje na daljavo. Kranj: Moderna organizacija.

 33. Knowles, Malcolm Shepherd (1975): Self-Directed Learning: a guide for learners and teachers. Association Press, New York.

 34. KOMISIJA EVROPSKE SKUPNOSTI (2000): Memorandum o vseživljenjskem učenju (prevod dr. Vida A, Mohorčič Špolar), Andragoški center RS, oktober 2000.

 35. Kontler-Salamon, Jasna (2003): Je študij dobiček ali strošek družbe. Delo, 8.12.2003, Ljubljana.

 36. Lipužič, Boris (1996): Izobraževanje na razpotju: znanje za razvoj - svetovni izziv. Modrijan, Ljubljana.

 37. Mihevc, Bogomir (2001): Vseživljenjsko učenje v visokem izobraževanju: priporočila delavnice, gozd Martuljek, nov. 2000. Prevod in povzetek, http://www.uni-lj.si/Kakovost/link%201/vsezivljenjsko.asp

 38. Mohorčič Špolar, Vida A. (2003): Vseživljenjsko učenje: nekoč utopija, danes stvarnost. V: Spodbude, glasilo Centra RS za poklicno izobraževanje s Centrom za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Ljubljana, številka I/5, str. 6 - 7.

 39. MŠZŠ (2003): Uresničevanje načel Bolonjske deklaracije v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana, http://www.mszs.si/slo/ministrstvo/mednarodno/solstvo/pdf/bolonjski_proces_porocilo2003.pdf

 40. MŠZŠ: ENIC/NARIC mreža. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, http://www.mszs.si/slo/solstvo/priznavanje/enic_naric.asp

 41. Nacionalni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji. Delovno gradivo, 11. junij 2003, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana.

 42. Novak, Bogomir (1995): Šola na razpotju. Didakta, Radovljica.

 43. OECD (2004): Lifelong Learning, policy brief. Organisation for Economic Co-operation and Development, http://www.oecd.org/dataoecd/17/11/29478789.pdf

 44. Perme, Ema, Orešnik, Jasmina (2003): Poročilo o delovanju središč za samostojno učenje v šolskem letu 2001/2002: (od 1. septembra 2001 do 31. avgusta 2002). Andragoški center Republike Slovenije, Ljubljana.

 45. Radford, Allyn (1997): The Future of Multimedia in Education. Firstmonday - Peer-reviewed journal on the internet. Dostopno na: http://www.firstmonday.dk/issues/issue2_11/radford/

 46. ŠOS: Stališče Študentske organizacije Slovenije do reforme visokega šolstva, http://www.reformazdaj.org/files/stalisce%20sos%20do%20reforme%20visokega%20solstva.doc

 47. Študentski svet Univerze v Ljubljani (2003): Politika do priloge k diplomi, Ljubljana, 11. junij 2003, http://www.uni-lj.si/StudentskiSvet/priloga.html

 48. Tough, Allen (1979, 1971): The Adult's Learning Projects: a fresh approach to theory and practice in adult learning. The Ontario Institute for Studies in Education, Toronto.

 49. Zgaga, Pavel (2003a): Bolonjski proces terja mnogo več kot »mehansko« spremembo strukture študija. Teze za posvet »Modeli študija in uresničevanje Bolonjskega procesa«. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Služba za programe EU, CPI, Ljubljana, 4. junij 2003.

 50. Zgaga, Pavel (2003b): Bolonjski proces in nacionalna visokošolska strategija, http://www.mszs.si/container268/ECOS/dr_Zgaga.pdf

 

 

 

 

Tema meseca

  


© 2008-2017 Andragoški center Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljana, urednica: Erika Pečnik, tehnična izvedba: Franci Lajovic
Pravno obvestilo | Datum zadnje spremembe: 03. 09. 2009, 07:58, št. naloženih strani od 05. 11. 2008: 415463