Organizirano samostojno učenje

Čas prijave: neprijavljen/a

Domov


Vmesno spremljanje zadovoljstva udeležencev/k
središča za samostojno učenje

SSU 3

Spoštovani/a udeleženec/ka središča za samostojno učenje,
v središču za samostojno učenje želimo spremljati Vaše zadovoljstvo z našo dejavnostjo. Ob Vašem petem obisku središča Vas zato prosimo, da izpolnite krajši anonimen vprašalnik. Odgovori nam bodo vodilo pri nadaljnjem razvoju in delovanju središča za samostojno učenje. Za Vaše sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo.
Sodelavci središča samostojno učenje
Organizacija, v kateri obiskujete središče za samostojno učenje
 
1. Spol M     Ž
2. Starost
A  do 15 let Č  40 do 49 F  ni podatka
B  16 do 26 D  50 do 64  
C  27 do 39 E  nad 65  
3. Izobrazba
Anedokončana OŠ Evišja/visoka
Bkončana OŠ Funiverzitetna
Cnižja poklicna, poklicna Gspecializacija, magisterij, doktorat
Čštiriletna poklicna, strokovna izobrazba Hdrugo, kaj?
Dgimnazija  
4. Status
Azaposlen Čkmet Fotroci do 15. leta
Bbrezposelni Dgospodinja Gdrugo, kaj?
Cupokojenec Eštudent/dijak  
5. Kako lahko ocenite Vaše zadovoljstvo v središču za samostojno učenje?
Ustrezno oceno označite, pri čemer je 5 – najvišja in 1 – najnižja ocena (0 – ni odgovora).
 Vaše zadovoljstvo543210
1.z delom zaposlenih
2.z gradivom
3.s pripomočki
4.z učnim okoljem
5.z zunanjimi strokovnjaki*

* V kolikor z zunanjimi strokovnjaki niste sodelovali, v 5. vrstici izberite 0 - ni odgovora.
 
6. Kako bi opisali izkušnje, ki jih imate z učenjem v središču za samostojno učenje?
Z Vašimi besedami opišite svoje izkušnje z učenjem v središču za samostojno učenje. Napišete lahko karkoli, kar nam želite sporočiti.
7. Ali ste vključeni v organizirane oblike izobraževanja (šola, tečaj, ipd.)?
Obkrožite DA ali NE pri obeh naštetih možnostih.
Av organizaciji, kjer obiskujete
središče za samostojno učenje
 DA  NE  Ni odgovora
Bizven organizacije, kjer obiskujete
središče za samostojno učenje
 DA  NE  Ni odgovora
8. Kaj od navedenega menite, da ste si pridobili z učenjem v središču za samostojno učenje?
Označite en odgovor, ki za vas najbolj drži.
Anovo, dodatno znanje
Bpoglobitev oz. utrditev prejšnjega znanja
Cznanje uporabe računalnika in računalniških programov
Čpovečanje samostojnosti pri učenju in odgovornost do lastnega znanja
Epridobitev oz. utrditev delovnih navad za učenje
Fučinkovitost učenja in boljši načini učenja
Gdrugo, kaj:
9. Na katerih vsebinskih področjih bi se še želeli učiti, pa jih niste zasledili v središču za samostojno učenje, ki ga obiskujete?
 
Zahvaljujemo se Vam za vaš čas.
 
Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri nadaljnjem
razvoju in načrtovanju organiziranega samostojnega učenja v Sloveniji.


 Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Razvoj računalniške podpore za spremljanje delujočih SSU
je sofinanciral Evropski socialni sklad.